Eetika õppimisel on käesoleva kursuse kontekstis teatud kindlad õpiväljundid. Õppeaine lõpuks üliõpilane • tunneb põhilisi filosoofilise ja teoloogilise eetika koolkondi, nende tuntumaid esindajaid ja vaatekohti; • otsib probleemsituatsioonides lahendusi eetika kategooriaid kasutades; • põhjendab vabakiriklikke veendumusi kristlikku usku, kõlbelist elu ja missionaalsust puudutavates küsimustes; • hindab hoiakute ja väärtuste mitmelaadsust ja selle avaldumist ühiskonnas; • reflekteerib isiklikku ja kogukondlikku kõlbeliselt terviklikku arengut.