Piibli baaskursus

Piiblikooli lõpuks osalejad:

● Omavad terviklikku arusaama Piibli suurest loost ja läbivatest teemadest

● Tunnevad Piibli erinevate osade tausta ja raamatute sisu, mõistavad Piibli kaanoni kujunemise üldisi põhimõtteid;

● On tutvunud Piibli hermeneutika põhialustega ning kasutanud esmaseid uurimisvõtteid erinevate tekstidega töötamisel;

● Tunnevad erinevaid Piibli uurimise meetodeid ning rakendavad neid sihtrühmaga arvestava piiblitunni ettevalmistamisel;

● Kirjeldavad Jumala riigi toimimise ning kasvamise seaduspärasusi Vana ja Uue Testamendi valguses.